تعامل و مسئولیت پذیری رمز ماندگاری میراث فرهنگی

تعامل و مسئولیت پذیری رمز ماندگاری میراث فرهنگی

سابقه تمدن، هنر و آثار به جای مانده از انسان های دوره های گذشته همواره مورد علاقه بسیاری از مردم می باشد و با توجه به پیشرفت های صنعتی بشر افراد بیشتر تمایل دارند که بدانند ریشه هر کدام از مظاهر بشری از چه زمانی بوده و با چه شرایطی به وجود آمده است.

حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی و طبیعی در شرایطی که آلودگی های محیط زیستی و فرسودگی بناها وجود دارد یک ضرورت حیاتی است و ایجاد فضای مناسب برای تقویت ماندگاری و جاذبه گردشگری آثار به جای مانده از دوران گذشته برای تداوم جریان های فرهنگی و زندگی مبتنی بر ارزش ها دارای اهمیت بسیار است.

حفظ و نگهداری میراث بشر به قدری برای جهانیان دارای اهمیت است که یونسکو کشورهای جهان را بر آن داشته که روش های نوینی را برای حفظ وحراست  این میراث به کار گیرند.

از دریچه اندیشه زمانی که به سوی روحیات، خلق و خوی، آداب و رسوم و شیوه های زندگی جوامع مختلف نگاه می کنیم موفقیت ملت های که نسبت به شناخت گذشتۀ خود اهتمام بیشتری داشته اند بیشتر و ملموس تر است.

استان یزد نیز به عنوان ایستگاه طلایی تمدن و فرهنگ گنجینه های غنی به قدمت تاریخ سالیان دور دارد و نگاه به هر اثر به جای مانده از ادوار گذشته تجربه ها و درس های زیادی را منعکس می کند.

از این رو نگهداری و بهره مندی مطلوب از این آثار دو عنصر مهم در رویاروی با این موضوع پر اهمیت و سرنوشت ساز است. 

فعال نمودن تمام ظرفیت های این موضوع ممکن نخواهد مگر زمانی که تعامل و احساس مسئولیت مردم و واحدهای اجرایی مختلف بخش خصوصی و دولتی به شکل واقعی برای حمایت و رشداین ماجرا وارد شوند.

زمانی که افکار و نیروهای سازنده برای مدیریت فرصت های موجود و خلق دستاوردهای ممکن وارد عمل شوند و به دور از مسائل حاشیه ای نگاه فرهنگی و آینده نگر را بر یک موضوع حاکم کنند بهره وری امکان پذیر خواهد شد.

میراث فرهنگی اعتبار و فرصتی چند بعدی برای هر جامعه است اما افراد و گروه های محدود به تنهایی نمی توانند این اعتبار را به سرمایه تبدیل کنند و بایستی خرد و توان جمعی موانع و مشکلات عملیاتی نشدن برنامه ها را بررسی و همه با هم آنچه اعتبار ملی و فرهنگی ما به آن وابسته است حفظ کنیم.

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز