به منظور ایجاد شتاب در تحقق اقتصاد مقاومتی، پهنه ویژه صنایع غذایی بافق ایجاد می شود

به منظور ایجاد شتاب در تحقق اقتصاد مقاومتی، پهنه ویژه صنایع غذایی بافق ایجاد می شود

ثبت نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

اپلیکیشن یزدنیوز